เทศบาลตำบลหัวสะพาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

เดือดร้อนเรื่องกฏหมาย เราช่วยได้เสมอ

โครงการ " มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "

รณณรงค์ประหยัดน้ำ 62

ขยะมูลฝอยและการจัดการ 62

มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน 2561

ประกาศกำหนดหมดเขตชำระภาษีที่ดิน 2563

เชิญชวนตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อเทศบาลตำบลหัวสะพาน

10 วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน

ก๊าซเรือนกระจกมาจากไหน

ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

ลดขยะ ลดโลกร้อน

เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เทศบาลตำบลหัวสะพาน

ประกาศ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-05-14 ประชาสัมพันธ์การปิดน้ำประปา ในเขตหมู่ที่ 1 - 14 ตำบลหัวสะพาน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ดู : 18)


2021-05-03 รายยงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2563 (ดู : 23)
2021-04-26 ประกาศ แจ้งปิดตลาดนัดเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลาย (ดู : 20)
2021-04-22 ประกาศ ปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเขมาสัมพันธ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกเมษายน 2564 (ดู : 21)
2021-04-22 ประกาศ แจ้งการปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 39)
2021-02-04 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 224)
2021-02-04 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน (ดู : 82)
2021-02-01 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 141)
2020-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เทศบาลบตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 74)
2020-09-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 67)
2020-08-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ ๓ (ดู : 74)
2020-07-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (ดู : 93)
2020-07-21 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ (ดู : 83)
2020-06-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13/2563 (ดู : 96)
2020-06-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน (ดู : 95)
2020-06-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ปี พ.ศ.2563 (ดู : 106)
2020-06-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561/2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ปี พ.ศ.2563 (ดู : 98)
2020-06-08 ประชาสัมพันธ์ ข่าว เรื่อง ให้เปิด สถานที่ประกอบการหรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 99)
2020-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12/2563 (ดู : 91)
2020-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11/2563 (ดู : 95)
2020-03-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์กาารระบาดขอโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 (ดู : 114)
2020-03-13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 (ดู : 118)
2020-01-10 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (ดู : 117)
2019-11-18 แจ้งกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูฝน พ.ศ. 2562 และแผนการส่งน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562/2562 (ดู : 128)
2019-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 136)
2019-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 124)
2019-10-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง แจ้งเรื่องงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นการชั่วคราว ระหว่าง วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 (ดู : 135)
2019-10-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ดู : 119)
2019-08-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาการป้องกันและควบคุมการระบาดของพื้นที่ ทต.หัวสะพาน 2562 (ดู : 150)
2019-07-09 ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เรื่อง กำหนดการส่งน้ำฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 135)
2019-06-07 ประชาสัมพันธ์หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 138)
2019-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ดู : 137)
2019-04-18 การเฝ้าระวังป้องกันดูแลโรคไข้เลือดออก (ดู : 146)
2019-03-21 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน (วิธีการติด และ การวางตำแหน่ง ) (ดู : 144)
2019-03-18 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (ตัวอย่างเอกสาร) (ดู : 162)
2019-03-18 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (ดู : 171)
2019-02-18 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ๒๕๖๒ (ดู : 168)
2019-02-14 ประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเด็ดขาด (ดู : 182)
2019-02-13 ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (รายละเอียด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ของผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ) (ดู : 172)
2019-02-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 158)
2019-02-06 ประกาศแบบรายงานกำสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง ( เลือกตั้ง สส.๖๒ ) (ดู : 201)
2019-02-05 ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่ออนวันเลือกตั้ง 62 (ดู : 166)
2019-02-05 ประกาศ กกต. เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 142)
2019-02-05 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 166)
2019-02-05 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 164)
2019-02-05 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 174)
2019-02-05 ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เลือกตั้ง สส. 62 (ดู : 152)
2019-02-05 ข่าว จาก กกต. ( ประจำวันที่ 25 มค. 62 ) (ดู : 172)
2019-02-01 ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( วันเลือกตั้ง ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ) (ดู : 168)
2019-01-09 ประกาศประชาคมหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๒ (ดู : 174)
2018-12-24 แจ้งกำหนดส่งน้ำการเพาะปลูกฤดูแล้ง ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (ดู : 165)
2018-11-12 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๑ (ระเบียบตามเอกสาร) (ดู : 176)
2018-11-09 ประชาสัมพันธ์ การรับซ้อผลิตภััณฑ์จากท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 176)
2018-11-08 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชืกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ และ แผนงานการจัดการเลือกสมาชืกวุฒิสภา (ดู : 203)
2018-10-19 ประกาศเทศบาลตำบลหีัวสะพาน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 199)
2018-10-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศงายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 184)
2018-10-18 ประกาศเทศบาลตำบลหััวสะพาน เรื่อง ประกาศแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 170)
2018-10-17 งบรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ) (ดู : 181)
2018-10-12 ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ (ดู : 181)
2018-10-08 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคกาารเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 171)
2018-10-05 ประกาศเทศบาลตำบลห้ัวสะพาน เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 160)
2018-10-03 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ดู : 179)
2018-10-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ดู : 138)
2018-10-01 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 157)
2018-09-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวหสะพาน เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 140)
2018-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ (ดู : 134)
2018-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ (ดู : 133)
2018-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ (ดู : 127)
2018-09-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (ดู : 152)
2018-08-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด (ดู : 148)
2018-08-07 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ดู : 137)
2018-08-07 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 112)
2018-07-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (ดู : 103)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ดู : 96)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ดู : 99)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (ดู : 110)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (ดู : 99)
2018-06-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ดู : 117)
2018-06-12 ประกาศ แจ้งปิดจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ (ดู : 502)
2018-06-04 ประกาศเเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 432)
2018-05-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 (ดู : 590)
2018-05-22 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 96)
2018-05-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 94)
2018-05-08 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การก่อเหตุร้ายตามลำพัง....ภัยคุกคามใกล้ตัว (ดู : 459)
2018-05-04 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502 ) (ดู : 456)
2018-04-18 แผนดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำประปาประจำเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561 (ดู : 457)
2018-03-28 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ดู : 251)
2018-03-09 ประชาสัมพันธ์โครงการริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (ดู : 502)
2018-03-08 เรื่อง แผนการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 777)
2018-02-28 การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดู : 454)
2018-02-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ดู : 95)
2018-02-27 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 823)
2018-02-27 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( Account Officer : AO ) (ดู : 635)
2018-02-26 ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาทั่วไทยใส่ใจสุขภาพสายตา - สู่ชุมชน(โครงการต่อเนื่อง) (ดู : 466)
2018-02-21 คู่มือขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ของ กษ. 19 กพ 61 (ดู : 1082)
2018-02-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ดู : 98)
2018-02-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ดู : 105)
2018-01-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ดู : 90)
2018-01-10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (รายละเอียดการรับสมัคร) (ดู : 120)
2018-01-03 มาตรการให้บริการของเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 124)
2017-12-29 ประกาศ เรื่อง ประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในพื้นที่ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโก (ดู : 537)
2017-12-19 ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการสางเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 820)
2017-12-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 454)
2017-12-07 ประชาสัมพันธ์สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ดู : 481)
2017-12-07 ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 (ดู : 439)
2017-12-07 ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด (ดู : 560)
2017-12-01 เรื่องการยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ดู : 871)
2017-12-01 ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ดู : 405)
2017-11-30 เทศบาลตำบลหัวสะพาน ได้จัดชุดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น (ดู : 514)
2017-11-14 ประกาศเรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่อยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 512)
2017-09-29 เทศบาลตำบลหัวสะพาน เชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (ดู : 7112)
2017-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่น (ดู : 109)
2017-05-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 93)
2017-04-30 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวสะพาน รเื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ดู : 102)
2016-10-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แผนจัดการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 94)

2021-09-14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) (ดู : 0)


2021-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานเครื่องเล่นและออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
2021-09-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
2021-08-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายถนนรอบหมู่บ้านช่วงบ้านนางยุพิน ถึงบ้านนายภุชงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
2021-08-04 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 7)
2021-07-15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ดู : 9)
2021-07-09 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
2021-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกดินเลนและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองยายเที่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน ถึง หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก (ดู : 19)
2021-07-05 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 7)
2021-07-05 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 9)
2021-06-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ดู : 11)
2021-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 12)
2021-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตถนนสายบ้านหนองช้างปลัก หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 10)
2021-05-27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงร้านค้าชุมชน ถึงบ้านนายบุญช่วย หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 12)
2021-05-27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านนายทัน คัมภีร์ ถึงบ้านนายไทย ย่อมสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะโก (ดู : 12)
2021-05-14 รายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 15)
2021-04-30 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 20)
2021-04-22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 14)
2021-04-22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาส 2) (ดู : 12)
2021-04-05 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 (ดู : 14)
2021-03-12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 12)
2021-03-05 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มี.ค. 2564 (ดู : 12)
2020-12-07 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (ดู : 12)
2020-11-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลหัวสะพาน เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบล ลาดโพธิ์ สัญญาจ้างเลขที่ 31/2563 (ดู : 52)
2020-10-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53)
2020-10-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 51)
2020-10-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ดู : 49)
2020-10-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 55)
2020-09-30 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 13)
2020-09-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โะครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองหนองบัว หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพานพ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2563 (ดู : 57)
2020-08-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2020-08-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2020-08-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำและพื้นคอนกรีตพร้อมราวกั้นสแตนเลส บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2020-07-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ดกเล็๋กเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-07-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างทถนน ค.ส.ล.สายอยข้างเทศบาลต่อจากเดิม ถึงบริเวณบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ 21/2563 (ดู : 58)
2020-07-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53)
2020-07-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสวที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563 (ดู : 60)
2020-07-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 61)
2020-07-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โะครงการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมูที่ 8,10,11,14 ( บางส่วน )ฯ สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 (ดู : 60)
2020-07-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกววดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอสะพาน ( น ไทยเข้มแข็ง ) หมู่ที่ิ11 ถึง หมู่ที่ 14 ตนำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70)
2020-06-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทันกษ์) โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 55)
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปั้มไดโว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-06-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 14/2563 (ดู : 57)
2020-06-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาทน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โคครงดการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ 2 เชื่อมหมู่ 4 ต. หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563 (ดู : 66)
2020-06-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่างและกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2020-06-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอสะพาน (น ไทยเข้มแข็ง) หมู่ที่ 11 ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 55)
2020-06-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถจักรยานยนต์ กยบ ๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2020-06-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2020-06-15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคอสะพาน (น ไทยเข้มแข็ง) หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 11)
2020-06-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกดินเลนแลัวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตำบลวังตะโก และ ตำบลหัวหสะพาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2020-06-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครวการจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองบางจาก ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2020-06-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชหลุมยืนคลองชลประทาน (คลองส่งน้ำ 22 ซ้าย- 1 ขวา ) หมู่ที่ 9 ต.หัวสะพาน ถึงหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 ต.วังตะโก (ดู : 60)
2020-06-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำรอบเดือน พฤภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 61)
2020-05-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับ งานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 (ดู : 65)
2020-05-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.วังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2563 (ดู : 66)
2020-05-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายใน หมู่ที่ 5 ต.หัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 (ดู : 65)
2020-05-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชหลุมยืนคลองชลประทานด้านฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ( คลองส่งน้ำ 23ซ้าย -1ขวา ) หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน (ดู : 67)
2020-05-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชหลุมยืนคลองชนประทาน (คลองส่งน้ำ 22 ซ้าย 1 ขวา ) หมู่ที่ 9 ต.หัวสะพานถึงหมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 2 ต.วังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2020-05-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าฌาปนสถานตำบลวังตะโก หมู่ที่ 3 ต.วังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68)
2020-05-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเข้าข้างเทศบาลต่อจากเดิม ถึงยริเวรบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63)
2020-05-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายเลียบคันคลองหนองบัว หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ E5/2563 (ดู : 63)
2020-05-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายเลียบคันคลองหนองบัว หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 8 ต.หัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ E5/2563 (ดู : 70)
2020-05-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน รเอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ 9,14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 66)
2020-05-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายซอย 1 บ้านหนองช้างปลัก หมู่ที่ 1 ต.หัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2563 (ดู : 76)
2020-05-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาง สมคิด จิ๋วสม หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2563 (ดู : 65)
2020-05-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษาที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 31 วัน โดยวิธีเฉพะเจาะจง (ดู : 62)
2020-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ดู : 68)
2020-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนองบัว หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ดู : 63)
2020-04-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางสมคิด จิ๋วสม หมูที่ 3 ตำบลวังตะโก (ดู : 67)
2020-04-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครางการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยข้างโรงแรมสบายเฮาส์ เชื่อมสาย เลียบ คลองบางจาก หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2020-04-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 ต. วังตะโก (ดู : 74)
2020-04-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับผรุงผิวจราจร โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถรรสายภายในหมู่ที่ 5 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 65)
2020-04-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางสมคิด จิ๋วสม หมูที่ 3 ตำบลวังตะโก (ดู : 68)
2020-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบปรัมาณรายจ่ายบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 (ดู : 66)
2020-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปรับปรุงถนน ลาดยาง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 67)
2020-04-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหนองบัว หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 65)
2020-04-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมเป็นสถานที่ออกกำลังกาย หมู่ที่ 2 ต. วังตะโก (ดู : 63)
2020-04-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้าน สท.วันชัย กิมวังตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ดู : 64)
2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างเทศบาลฯ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 62)
2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61)
2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองปากง่าม บ้านนางสอย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 89)
2020-04-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 13 ต.หัวสะพาน (ดู : 61)
2020-04-07 เทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 61)
2020-04-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม พ.ศ.5563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 (ดู : 64)
2020-03-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงประปาในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมูที่ 9,หมู่ที่ 14 (ดู : 69)
2020-03-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างเทศบาลฯหมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66)
2020-03-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหมู่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67)
2020-03-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ บริเวณบ้านานายเรณู บุญส่ง ถึงบ้านนางเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะโก สัญญาจ้างเลขที่ 5-2563 (ดู : 74)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองปากง่ามบ้านนางสอย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2020-03-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าออก หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67)
2020-03-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริวเณบ้าน สท.วันชัย กิมวังตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67)
2020-03-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 79)
2020-03-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยข้างเทศบาลฯ หมู่ที่ 10 โดยทำการกำหนดทั้งหมด 4 ช่วง (ดู : 68)
2020-03-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563 (ดู : 66)
2020-02-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 7 โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 65)
2020-01-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2020-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 68)
2020-01-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 74)
2020-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนสายวัดเสาวคนธ์ถึงนา นาย โพยม ดวงจิตร์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109)
2020-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้าน นาย เรณู บุญส่ง ถึงบ้าน นาง เทียน หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะโก โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2020-01-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลราบละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายใน หมู่ที่ 6-7 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 69)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุวผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70)
2019-12-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเด็กเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2019-12-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 69)
2019-12-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 71)
2019-11-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านยายเลี่ยม หมู่ที่ 8 ต.บลหัวสะพาน สัญญาจ้าวเลขที่ 52/2562 (ดู : 73)
2019-11-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทำการขยายซอยโรงแรมสบายเฮาส์ หมู่ที่ 13 ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ 49/2562 (ดู : 79)
2019-11-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. สายบ้านเต่น หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 48/2562 (ดู : 70)
2019-11-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2-2562 และช่วงปิดภาคเเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68)
2019-11-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวสะพาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 ถึงวันที่ 15 พ.ย.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2019-11-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2019-11-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางตอง หมู่ที่ 10 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 (ดู : 75)
2019-11-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดฯ,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองคลังและกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2019-11-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74)
2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 พ.ย. 2562 (ดู : 73)
2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 75)
2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ภายในเดือนตุลาคม 25620 (ดู : 70)
2019-11-05 ประเทศบาลตำบลหัหวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสะพาน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 46-2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 (ดู : 100)
2019-11-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเตนท์สำหรับในโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2019-10-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 (ดู : 70)
2019-10-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 65)
2019-10-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการ ถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนาง เมือง ไหมสีทอง หมู่ ๓ ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๒ (ดู : 77)
2019-10-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (ดู : 71)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์ปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 82)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ และนิตยสารเพชรนิวส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (ดู : 72)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75)
2019-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 70)
2019-09-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ้านนายเลี่ยน พึ่งเสนาะพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๘ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80)
2019-09-23 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยโดยการกลบหลุมบ่อตามสภาพผิวจราจรที่เสียหาย พร้อมปรับเกลี่ย พื้นที่หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวสะพาน และ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 75)
2019-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/09/2562 (ดู : 73)
2019-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหัวสะพาน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 36/2562 (ดู : 88)
2019-09-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องการโอนงบบประมาณรายจ่ายเฉพาะกองประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ดู : 70)
2019-09-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ดู : 82)
2019-09-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคลองหนองพม่า หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๒ (ดู : 89)
2019-09-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านเต่น หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75)
2019-09-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทำการขยายถนนซอยโรงแรมสบายเฮาส์หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2019-09-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางตอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70)
2019-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 73)
2019-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
2019-09-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายหัวหาด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ (ดู : 80)
2019-09-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้าน นาง เฉลียว หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวสะพาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75)
2019-09-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองบางจาก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (ดู : 72)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หม่ที่ 3 ตำบลวังตะโก และหมู่ที่ 5 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73)
2019-09-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มจุ่มดูดโคลนระบบนันคล็อคจ์ ( กำลัง 2200w 220v ) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 60 วัน (ดู : 69)
2019-08-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนาย โอสถ แจ่มศรี หมู่ 4 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 76)
2019-08-27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 67)
2019-08-27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ (ดู : 74)
2019-08-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 , 1 หัวสะพาน (ดู : 84)
2019-08-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสาย LAN และสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2019-08-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70)
2019-07-26 ปรกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๖๒ (ดู : 77)
2019-07-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประทาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ดู : 79)
2019-07-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประทาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (ดู : 73)
2019-07-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประทาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ดู : 69)
2019-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 79)
2019-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.หัวสะพาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73)
2019-07-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ดู : 72)
2019-07-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ ๒ (ดู : 70)
2019-06-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ิ ๑ ต.หัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๒ (ดู : 77)
2019-06-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัหวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน นาง นงเยาว์ ทั่งเหล็ก ถึง บ้านนาย องอาจ ทองประเสริฐ หมู่ ๕ ต.หัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๖๒ (ดู : 112)
2019-06-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และนมช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
2019-06-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ) (ดู : 75)
2019-05-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคลองบางจาก ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 93)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคลองบ้านหนองตลับ หมู่ที่ ๖ ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒ (ดู : 77)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคลองบ้านหนองตลับ หมู่ที่ 6 ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๒ (ดู : 76)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชคลองสาธารณะ หมู่ ๕-๗ ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๒ (ดู : 78)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๘ ต.หัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๒ (ดู : 76)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง อาคาร จัดเก็บพัสดุเทศบาลตำบลหัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ (ดู : 80)
2019-05-27 ประกาศเทศ.บาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ทางเข้าออก หมู่ที่ ๑๓ ต.หัวสะพานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79)
2019-05-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๑ ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78)
2019-05-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนามเด็กกเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77)
2019-05-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ( รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ) (ดู : 72)
2019-04-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางเยาว์ ทั่งเหล็ก ถึงบ้านนายองอาจ ทองประเสริฐ หมู่ 5 ต.หัวสะพาน (ดู : 81)
2019-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ (ดู : 79)
2019-04-25 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๕-๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ (ดู : 241)
2019-04-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมูน้อย หมู่ที่ ๘ ต.หัวสะพาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ (ดู : 82)
2019-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรางระบาย ค.ส.ล สายบ้านนางประยูร นิลปั่น ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 76)
2019-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านนางเกยูร นิลปั่น หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 84)
2019-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้งถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหมู่น้อย หมู่ 9 ต.หัวสะพาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80)
2019-03-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตชุมชนบ้านโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๑ ต.วังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ (ดู : 81)
2019-03-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ต.หัวสะพาน โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81)
2019-03-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91)
2019-03-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสันพันธ์เทศบาลตำบลหัวสะพาน ( หลังใหม่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89)
2019-03-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวฌบ้านสาวสงค์ถึงบ้านตาเปิ้ล หมู่ที่ ๒ ต.วังตะโก ตามสะญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๒ (ดู : 99)
2019-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ (ดู : 83)
2019-02-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตชุมชนบ้านโพธิ์ลอย หมู่ที่ ๑ ต.วังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 83)
2019-02-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาวสงค์ถึงบ้านตาเปิ้ล หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82)
2019-02-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายหมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
2019-02-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอย ๖ หนองควาย หมู่ที่ ๓ ต.วังตะโก (ดู : 109)
2019-02-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 99)
2019-02-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๑ ต.วังตะโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ (ดู : 88)
2019-02-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90)
2019-02-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86)
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนน AC/ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายไทย ย่อมสวัสดิ์ หมู่ ๒ ต.วังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๒ (ดู : 90)
2019-01-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวฌริมคลองชลประเทาน หหมู่ที่ ๑๐ ต.หัวสะพาน ตามสะญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ (ดู : 93)
2019-01-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๑๓ , ๑ บ้านดอนหว้า , บ้านไผ่ล้อม ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 103)
2019-01-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์พัฒนาเด็ก ทต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97)
2019-01-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมูที่ ๑ ตำบลวังตะโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92)
2019-01-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ ๑ ต.วังตะโก (ดู : 94)
2019-01-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ิ ๑๓,๑ บ้านดอนหว้า,บ้านไผ่ล้อม ต.หัวสะพาน (ดู : 90)
2019-01-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 98)
2018-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก บริเวณคลองนามัน หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๒ (ดู : 98)
2018-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ศาลาพ่อปู่หมู่ ๑๔ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ (ดู : 95)
2018-12-17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ (ดู : 118)
2018-12-17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ ๙ - หมู่ ๑๔ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ (ดู : 96)
2018-12-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสวนอราคคา จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ และทัศนศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน และเยาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91)
2018-12-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (ดู : 103)
2018-12-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 97)
2018-11-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89)
2018-11-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่ออระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้านหหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92)
2018-11-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ศาลพ่อปู่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89)
2018-11-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102)
2018-11-22 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก บริเวณคลองนามัน หมู่ที่ ๒ - ๓ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101)
2018-11-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวท้ีพร้อมเครื่องเสียงเวทีกลางในภาคกลางคืน ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91)
2018-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนคลองชลประทาน หมู่ ๗ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒ (ดู : 98)
2018-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองเต่า ถึง ทุ่งหนองกระต่าย หมู่ ๙ ตำบลหัวสะพาน สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ (ดู : 107)
2018-11-13 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 93)
2018-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93)
2018-10-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลหัวสะพาน และ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะโก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2018-10-26 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงานและหลังคากันสาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ ๑๐ ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125)
2018-10-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2018-10-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2018-10-17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สาย ๕ิ เยื้องจากศูนย์สาธิตการตลาดตำบลวังตะโก ถึงศาลเจ้าบ้านเพีย หมู่ ๓ ต.วังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101)
2018-10-17 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสายบ้านหนองเต่าถึงทุ่งหนองกระต่าย หมู่ที่ ๙ ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96)
2018-10-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2018-10-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ รอบเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 92)
2018-10-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บต-๗๓๖๔ เพชรบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122)
2018-10-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 103)
2018-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สนง.เทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105)
2018-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่ทิ้งขขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103)
2018-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 107)
2018-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ( ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243)
2018-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169)
2018-09-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 99)
2018-09-14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกดินเลนและวัชพืชบริเวณคลองบางจากในเขตตำบลหัวสะพาน หมู่ ๓,๔,๕,๗,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔ ตำบลหัวสะพาพ และหมู่ ๑,๒,๓ ตำบลวังตะโก ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding (ดู : 94)
2018-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (ดู : 92)
2018-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93)
2018-09-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชบริเวณคลองบางจากภายในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 110)
2018-09-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103)
2018-08-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบดอินเตอร็เน็ตวางระบบเน็ตเวิร์คและติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่ และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อกภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่และเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหั (ดู : 472)
2018-08-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการติดตั้ง Internet ระบบ Network และโทรศัพท์ประจำที่ และระบบตู้สาขา ภานในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่ และเชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กกับอาคารรปะปาเทศบาลตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117)
2018-08-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งอินเตอ์เน็ตวางระบบเน็ตเวิรค์และติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และระบบโทรศัพท์ตู้สายระบบอนาล็อก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานหลังใหม่ และเชื่อมต่อศ (ดู : 529)
2018-08-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้งรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 441)
2018-08-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยข้างรั่ววัดเขมาฯ หมู่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 97)
2018-08-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านไร่กระสังข์ หมู่ ๙ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 110)
2018-08-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่องเครื่อง Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑๔๙๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104)
2018-08-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่อง Printer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑ ๔๙ ๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2018-08-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93)
2018-08-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92)
2018-08-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่ ๙ บ้านไร่กะสังข์ ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105)
2018-08-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยข้างรั่ววัดถึงร่ัวโรงเรียนวัดเขมาฯ หมู่ ๑๐ ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94)
2018-08-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยข้างรั่ววัด ถึง ร่ัวโรงเรียนวัดเขมา หมู่ ๑๐ ต.หัวสะพาน (ดู : 100)
2018-08-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชบริเวณคลองบางจาก ต.หัวสะพาน-วังตะโก (ดู : 152)
2018-08-08 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 102)
2018-08-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืชบริเวณคลองบางจาก ต.หัวสะพาน-วังตะโก (ดู : 105)
2018-08-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างและขยายถนนสายไปที่ทำการประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 124)
2018-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98)
2018-07-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตู้คอนโทรลมอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92)
2018-07-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124)
2018-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อประจำหมู่บ้านศาลเจ้าหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 108)
2018-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อประจำหมู่บ้านหัวดอนหมู่ที่ ๙ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 108)
2018-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อประจำหมู่บ้านดอนไผ่หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 104)
2018-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๖ รายการ (ดู : 102)
2018-07-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ดู : 98)
2018-07-12 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียเค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 102)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีฉพาะเจาะจง (ดู : 105)
2018-06-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับบริเวณภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพานแห่งใหม่ (ดู : 107)
2018-06-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 105)
2018-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง (ดู : 112)
2018-06-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 12 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 433)
2018-06-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้านหัวดอน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 445)
2018-06-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประจำหมู่บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 454)
2018-05-30 ประกาศเเรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน (หลังเก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 420)
2018-05-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 396)
2018-05-17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 396)
2018-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั่วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพานหมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 105)
2018-04-25 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการการจ้างโครงการก่อสร้างรั่วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ 10 ขนาดยาวรวม 160.00ม. สูง 1.50 ม. (ดู : 119)
2018-04-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่.2 ต.หัวสะพาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 113)
2018-04-20 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103)
2018-04-18 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการการจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หัวสะพาน ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ดู : 147)
2018-04-18 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการการจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน โดยทำการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ เวที และระบบไฟฟ้า (ดู : 130)
2018-04-18 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการการจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน โดยทำการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ำ โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 49.00 (ดู : 117)
2018-04-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 437)
2018-04-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวรสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121)
2018-04-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำวรสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปี 2560 (ดู : 114)
2018-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115)
2018-03-27 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 444)
2018-03-21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายขันทอง ปั่นทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 389)
2018-03-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 395)
2018-03-15 ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสะพาน (ดู : 462)
2018-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน( หลังเก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 414)
2018-03-09 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างถนน คสล.สายหลังหมู่บ้าน ม.4 ตำบลหัวสะพาน บริเวณบ้านนายขันทอง ปั่นทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 112)
2018-03-08 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 455)
2018-03-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 357)
2018-03-07 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 377)
2018-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 380)
2018-02-21 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 . 11, 12 ชุมชนบ้านหัวสะพาน ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา (ดู : 382)
2018-02-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล,บริเวณข้างศาลหลวงพ่ิสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 385)
2018-02-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนาจำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะโก (ดู : 470)
2018-02-21 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสายหน้าโรงผลิตน้ำประปาวังตะโก หมุ่ที่ 2 ตำบลวังตะโก (ดู : 310)
2018-02-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 332)
2018-02-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน (ดู : 337)
2018-02-19 โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๓๐๐๒ สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานถึงที่ทำการประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 325)
2018-02-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขยายถนนสายไปประปา ม.10 ต.หัวสะพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.13002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129)
2018-02-01 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2561 เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1,11,12 (ดู : 610)
2018-01-29 ประกาศประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหินคลุกสายบ้านหนองตลับถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน ม.6 ต.หัวสะพาน ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. (ดู : 138)
2018-01-29 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทาน หมู่ 8 ต.หัวสะพาน ผิวจราจรกว้าง 45.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. (ดู : 131)
2018-01-23 ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ขยายถนนสายไปประปา สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานถึงที่ทำการประปาหมู่ ๑๐ (ดู : 112)
2018-01-23 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะโก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ (ดู : 114)
2018-01-23 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวสะพาน ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจรณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผูควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๓ (ดู : 110)
2018-01-23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๓๐๐๒ สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานถึงที่ทำการประปาหมู่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 108)
2018-01-18 ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจ้างโครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่ม พบ.ถ.13002 สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานภึงที่ทำการประปา หมู่ 10 จำนวน 2 ช่วง (ดู : 105)
2018-01-08 ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหมู่บ้านผู้พันเสริม หมู่ที่ 10 ต.หัวสะพาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหัวสะพานกำหนด ) (ดู : 108)
2018-01-05 ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ กำหนดราคาตามท้องตลาด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (ดู : 103)
2018-01-05 ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬาพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการกำหนดราคาตามท้องตลาด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (ดู : 107)
2017-12-28 ด้วยเทศบาลตำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจ้างโครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและขยายถนนสายไปประปา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5480.00 ตารางเมตร (ดู : 106)
2017-12-21 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องด้วยเทศบาลคำบลหัวสะพาน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 124)
2017-12-15 ประกาศเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบคลองชลประทานจากตำบลต้นมะพร้าวจรดวังตะโก หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะโก (ดู : 113)
2017-12-06 ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลระละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 106)
2017-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเจาะจง (ดู : 376)
2017-11-28 ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 340)
2017-11-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 โดยวิธีเจาะจง (ดู : 345)

2021-04-22 กรอบอัตรากำลัง (การดำเนินกานตามแผน) (ดู : 11)


2021-04-22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 13)
2021-04-22 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2564-2566) (ดู : 19)
2021-04-01 หลักเกณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 13)
2021-04-01 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (ดู : 17)
2021-03-23 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (ดู : 12)
2021-03-01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ดู : 15)
2021-01-19 ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 8)
2021-01-18 ควบคุมความเสี่ยงภายใน 2563 (ดู : 12)
2021-01-18 แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 8)
2021-01-01 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2563 (ดู : 18)
2020-12-21 ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 13)
2020-12-03 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 18)
2020-09-08 ปราะกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 25)
2020-08-17 ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 16)
2020-08-10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 51)
2020-02-24 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 51)
2019-11-30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 55)
2019-11-18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 49)
2019-11-16 คำสั่งเทศบาลตำบลหัวสะพาน ที่ ๑๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ดู : 54)
2019-11-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 58)
2019-10-01 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 50)
2019-09-23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวสะพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 49)
2019-08-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 50)
2019-08-04 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 51)
2019-08-02 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหัวสะพาน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 48)
2019-08-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จริยธรรม มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 61)
2019-06-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 48)
2019-06-20 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การปรับปรุงลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 55)
2019-06-12 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 52)
2019-05-23 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ดู : 49)
2019-03-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร (ดู : 50)
2018-09-28 เตือนภัยแชร์ลูกโซ่ (ดู : 200)
2018-09-27 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ (ดู : 84)
2018-06-18 Online Magazine (E-BOOK) รายงานผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปี 2560 (ดู : 102)
2017-03-10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ดู : 51)

2021-09-06 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนเดือน ส.ค. 2564 (ดู : 0)


2021-09-06 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 (ดู : 6)
2021-08-17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 (ดู : 5)
2021-08-03 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนเกรกฎาคม 2564 (ดู : 5)
2021-08-03 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2564 (ดู : 7)
2021-07-07 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 (ดู : 8)
2021-06-01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 13)
2021-06-01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564 (ดู : 11)
2021-05-05 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนเมษายน 2564 (ดู : 16)
2021-05-05 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 (ดู : 15)
2020-10-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1-15 ต.ค.2563 (ดู : 55)
2020-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 52)
2020-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การยื่นคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผ้สูงอายุตาม นโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 53)
2020-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ดู : 49)
2020-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 53)
2020-09-30 ประกาศ เทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ) (ดู : 52)
2020-08-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ดู : 50)
2020-07-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 56)
2020-06-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ทต.หัวสะพาน จ.เพชรบุรี (ดู : 55)
2020-06-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 (ดู : 58)
2020-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรดื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 64)
2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ฏแรกเกิด ประจำวันที่ 1- 15 มกราคม 2563 (ดู : 65)
2019-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงทะเบียนความพิการภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 69)
2019-12-02 ประกาศแนบท้ายราย ชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ดู : 73)
2019-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ดู : 68)
2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประปีงบประมาณพ.ศ2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 140)
2019-10-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 71)
2019-10-31 ประกาศเทศบาลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1 - 15 พ.ย. 2562 (ดู : 65)
2019-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ ๖-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ (ดู : 68)
2019-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มรสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 27 สค.-5 กย.2562 (ดู : 73)
2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเเงินคนพิการ ภายในเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 74)
2019-07-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ปีะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (ดู : 79)
2019-06-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ถายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ (ดู : 71)
2019-06-17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (พร้อมใบสมัคร) (ดู : 70)
2019-06-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 75)
2019-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ดู : 87)
2019-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 83)
2019-04-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ดู : 75)
2019-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 84)
2019-03-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ดู : 85)
2019-02-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (๒) (ดู : 85)
2019-02-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (ดู : 94)
2019-01-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พะฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ดู : 87)
2018-09-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศลบาลตำบลหัวเสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 132)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 105)
2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 91)

2021-05-14 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2564 (ดู : 8)


2021-05-13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (6 เดือนแรก) (ดู : 12)
2021-05-02 คำสั่ง 243 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (ดู : 12)
2021-04-30 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2563 (ดู : 17)
2021-04-30 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ปี 2563 (ดู : 12)
2021-04-30 สรุปข้อมูลประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปี 2563 (ดู : 12)
2021-04-09 โครงสร้างเทศบาล (ดู : 19)
2021-04-05 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ (ดู : 17)
2021-04-05 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ (ดู : 12)
2021-04-01 รายงานการพัฒนาศักยภาพ (ดู : 12)
2021-04-01 แผนดำเนินงาน (ดู : 15)
2021-03-31 เข้ารับการอบรม (ดู : 12)
2021-03-31 สถิติผู้เข้ารับบริการกองช่าง (ดู : 13)
2021-03-31 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหัวสะพาน (ดู : 12)
2021-03-23 ประกาศเจตจำนงสุจริต (ดู : 17)
2021-02-02 คำสั่งที่ 453 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (ดู : 13)
2021-02-02 คำสั่งที่ 452 แต่งตั้งคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนา (ดู : 13)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันเรือพาย และ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562.

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมวันละ 1 บาท

การประชุม การแข่งขันเรือพายและการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

การล้างถังน้ำใสและหอถังสูง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th