วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15859 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕ ประเภท1
26 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 15857 ่ขอเชิญประชุม ประเภท1
26 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15807 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการและคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
26 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15808 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
25 ต.ค. 2564 พบ 0023.1/ว15752 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 15719 การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/า 15673 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2564 พบ 0023.2/ 15690 การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 15689 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15648 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest