พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมวันละ 1 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมวันละ 1 บาท
พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมวันละ 1 บาท พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเงินออมวันละ 1 บาท ของกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน ทุนการศึกษาครั้งนี้มอบให้แก้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี ในวันศกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวสะพาน
Share on Line
Share on Pinterest