สภาพทั่วไปของตำบลวังตะโก

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด  13.300   ตร.กม. หรือประมาณ  8,312  ไร่

                อาณาเขตตำบลวังตะโก

  • ทิศเหนือ จรด ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศใต้ จรด ตำบลหัวสะพาน และตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันออก จรด ตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศตะวันตก จรด ตำบลหัวสะพาน และตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

                อาชีพหลัก

  • อาชีพหลัก ทำนา 
  • อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
  • เส้นทางคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

        จาก กทม. สามารถใช้ถนนเพชรเกษมหมายเลข 4 ผ่าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พอถึงประมาณ กม. ที่ 153 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางจาก- หนองปลาไหล ประมาณ 1 กม.เข้าสู่ ต.วังตะโก หมู่ 1 และหมู่ 2 ในเขต อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  หรือเข้าด้านถนนเพชรเกษม  ประมาณ กิโลเมตรที่ 140 แยกเข้าตำบลวังตะโก หมู่ 3 ระยะทาง  1 กม. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ  มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองภาษาท้องถิ่น  คือ ภาษาลาวโซ่ง  

        เมื่อได้ยุบรวมสภาตำบลวังตะโกกับเทศบาลตำบลหัวสะพาน ซึ่งมีเขตติดต่อกันทำให้เทศบาลตำบลหัวสะพานมีอาณาเขตประกอบด้วย 2 ตำบล 17 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17,557.625 ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ  28.093  ตารางกิโลเมตร 

Share on Line
Share on Pinterest