thumbs
นายธวัช อิทธิวุฒิ
ปลัดเทศบาล
089-2076286
thumbs
นายเขมชาติ อยู่เป็นสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
098-2789987
thumbs
นางสาวดุจฤทัย สอาดนัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-7741325
thumbs
นายสมชาย ฟูกลิ่น
นายช่างโยธารักษาการผอ.กองช่าง
081-9431957
thumbs
นางสาวธีร์ชญารัชน์ แย้มชื่นใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการผอ.กองการศึกษา
094-6414657
thumbs
นายนิรุต แก้วพิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
รักษาการผอ.กองการประปา
082-5284582
thumbs
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
082-2037489
Share on Line
Share on Pinterest