thumbs
นายเขมชาติ อยู่เป็นสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
098-2789987
thumbs
นางสาวกานต์สินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
thumbs
นางสาวภาสุนัน หมีโชค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางสาวปราณี พระจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
thumbs
นางสาวมณีรัตน์ ครุฑพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นางสาวอัญชิสา วาดประเวช
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
thumbs
นางสาววิมลพรรณ ดำมาก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นางณัฏฐ์ชุดา คงถาวร
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวสิริรัตน์ สุกใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นายนพรัตน์ ดุสิตปณิธิ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
thumbs
นางสาวนิตยา ทั่งเหล็ก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางสาวนภาลัย ชุ่มแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายมาณพ สีเหลือง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายไพรัตน์ เชื้อทองดี
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายวิทยา ร้อยลาภ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายนิวัฒ เครีอหอม
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นางพัฒนา จับสายทอง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายนราธิป นิลน้ำเพชร
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายนำโชค ครื้นจิตต์
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายสังวร เพขรสวน
พนักงานจ้างเหมา
    person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg person_upload/backend/groupphoto20_4.jpg person_upload/backend/groupphoto20_5.jpg person_upload/backend/groupphoto20_6.png
Share on Line
Share on Pinterest