thumbs
นางสาวดุจฤทัย สอาดนัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางเมตตา ช่องพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
thumbs
นางสาวอริสา วันเสือ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสาวสุธีรา สุวรรณบูรณ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
thumbs
นางสาวจุฑามาศ ยอดขันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
นางสาวภัชรี ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวจันทร์จิรา ชัยน่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวธัญลักษณ์ รุ่งสาง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นางสาวนพรัตน์ สังข์ประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายวัชรินทร์ หงษ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายธนามาส ดวงเดช
พนักงานจ้างเหมา
    person_upload/backend/groupphoto21_1.jpg person_upload/backend/groupphoto21_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest