thumbs
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางยุพดี แก้วลอย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นายประหยัด เดชกล้าหาญ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
thumbs
นางสาวอมร แจ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายณรงค์ จันทร์แจ่มหล้า
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายพานิช รุ่งเรือง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายพหิรัญ พลับแย้ม
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายสิทธิชัย เย็นใจ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายธีระ พันธ์หริ่ง
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายอุเทน ทันชนะโฉม
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายอนุชิต คงวาสม์
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายธนธรณ์ หมวกใหม่
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายพุทธิพงษ์ พันธ์สังข์
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายศิชากร บุตรทองคำ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายวิโรจน์ จิ๋วโต
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายสมชาย ดีกลั่น
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายชัยณรงค์ โสภณ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายประสิทธิ์ ดอกปีบ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายณัฐพล ปานฉ่ำ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายสุรศํกดิ์ สายนาค
พนักงานจ้างเหมา
    person_upload/backend/groupphoto24_13.jpg person_upload/backend/groupphoto24_14.jpg
Share on Line
Share on Pinterest