thumbs
นายนิรุต แก้วพิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
รักษาการผอ.กองการประปา
thumbs
นางสาวชูขวัญ บุตรเนียม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
thumbs
นายนิรุต แก้วพิกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
thumbs
นายสุเชฐ เกตุแก้ว
พนักงานผลิตน้ำประปา
thumbs
นางสาวทิพย์วารี ดำมาก
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นางสาวภคพร สินเพราะ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายหิรัญ โสภณ
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นานเฉลิม เริ่มรมณ์
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายวีรยุทธ วงษ์มีศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา
thumbs
นายอมร ปัดน้อย
พนักงานจ้างเหมา
Share on Line
Share on Pinterest